Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Thông báo mở đăng ký học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho lớp ĐHLT K15A, K16A, K17A CNTT (08/08/2019)
Thông báo mở đăng ký học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho lớp ĐHLT K15A, K16A, K17A CNTT
Phòng Đào tạo thông báo mở đăng ký học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho lớp ĐHLT K15A, K16A, K17A CNTT từ ngày 10-15/8/2019. Danh sách học phần dự kiến mở gồm các học phần"
Stt Tên học phần TC
1 Anh văn 1 3
2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 2
3 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 3
4 Cơ sở dữ liệu 2
5 Lập trình có cấu trúc 3
6 Vật lý 1 3
7 Xác suất thống kê 2
8 Toán học rời rạc 3
9 Tự chọn 2 2
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
11 Nguyên lý các hệ điều hành 2
12 Tự chọn 3 2
13 Tự chọn 4 2
14 Tự chọn 5 3
15 Tự chọn 10 2
16 Tự chọn 11 3
17 Tự chọn 12 2
18 Tự chọn 13 2
19 Tự chọn 14 2

Chú ý: Sinh viên kiểm tra các học phần đã được chuyển đổi và đăng ký các học phần chưa được chuyển đổi.
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 295

Lượt truy cập: 1986301